Dvaryoim.

For those interested, Dvar Yoim Byoimoi is a daily (Sunday through Friday) online publication – written in a mix of Yiddish, Hebrew, and English – put out by Satmar (and …

Dvaryoim. Things To Know About Dvaryoim.

[email protected]:ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 :ליעמ-רעטעוו 71 - 63° :טנייה 77°-62° :ןגראמ íñ×í ð® a ó−×îð−¾ a ö³ìí ð® (שטיוואקראמ) ו"יה ןהאק עטנ לאוי 'ר ב"סמוו - ו"ינ רזוע :ןתחהDvar Yoim Byoimoi and Eishes Chayil - For those interested, Dvar Yoim Byoimoi is a daily (Sunday through Friday) online publication - written in a mix of Yiddish, Hebrew, and English - put out by...IknlN n-pnN .-uwn ppm" IYJNn-un nylUJ"7 !onmNn Uni.lJ U"UJYI" IIN mn.pn 15 'pa N 3000 nn.DDJ NJ.nplN $72 N lyn mmpn 15 $36 718.475.1480 Ili7'n lynEmail: [email protected] 9.31 6:43 8:50 9:26 9:56 10:20 '2:10 1244 4:03 5:37 6:49 845-662-3137 550 - 520 530 - 390 pru - num o.npn»p - nD5u nuN 442 Bedford '"5 Vu 7:45 nnnv 301 Hewes '"5 vnyn 7:30 mnv 182 Middleton 186 - inn - - 845-425-1313 718-303-4300 320 Inn - - fi"t: - - - - n-lNìn - - "n nntp inn - p -vally Terrace 121 College SofemNY

becausÇwe care urgent 7:00 pm- 11:30 pm care no appointment needed a great sale! oda primary care 74 wall-about st 718.260.4600 sun 9am - 11:30pmFax: 718-384-4631 Email: [email protected] ìàåé úéø÷ 17 øåáéöä ìå÷ - éñðàî øåáéöä çåì - ô"á 845-662-3137 845-425-1313 718 -303-4300

Fax: 718-384-4631 Email: [email protected] לאוי תירק רוביצה לוק-יסנאמ רוביצה חול-פ"ב 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 אראו גאטנאמ Jan. 8'סמל תבט א"כ '18 ח"עשת םינמז 6:08 רחשה תולע 7:20 המחה ץנJoin users worldwide searching for Jewish educational resources: Weekly Torah Portion, Jewish Holidays, Classic Jewish Texts, and Jewish Topics of Interest

Founder of the Dvar Yoim Beyoimoi in Monroe, NY. Over 15 years experience in Marketing, always having the clients needs in front of my eyes. Took over the Lakewood Weekly Nov, 2013. Over the years ... Dvar Yoim Inc. Company Profile | Brooklyn, NY | Competitors, Financials & Contacts - Dun & Bradstreet. D&B Business Directory HOME / BUSINESS DIRECTORY / PROFESSIONAL, SCIENTIFIC, AND TECHNICAL SERVICES / ADVERTISING, PUBLIC RELATIONS, AND RELATED SERVICES / UNITED STATES / NEW YORK / BROOKLYNHayom Yom, an expression which translates as "Day by Day," is a collection of concise thoughts, often relevant to the season or portion of study when it appears, which gives the reader food to sustain the soul each day of the year. HaYom Yom was written to be used in 1942-1943 (5703 in the Hebrew calendar), and that format has been retained; …?EIDL Loan FUNDING MASTER - 718-831-2728 LAW GROUP 718.564.6050 1 Cerebral Palsy/Erb's Palsy Findco 929-585-1503 [email protected] KØsher G9XMondays, October 23 – December 11 1:00 – 2:30 p.m. ET Friendship is a critical component of our daily lives, our mental health, and our Jewish communal experiences. Ecclesiastes (4:9) posits, “Two are better than one,” underscoring the significance of companionship and partnership in Jewish tradition and the role they play in a life ...

8:10 - 9:23 - 87 - 75 86 - 75 - "nn nnDN - "nn N)N'O N)3V - "nn npan app n"yun N") Aug. 2 718-384-4190 :O'5N 718-384-4631 :opyn [email protected]

INn9'1p 177 Harrison Ave. 6:30 9:00 '9 .1uo llLlJn ,IIJOPNI pya-vyp 5% Dinn UTA82LEEAVE. 7189630604 718.963 -Pyynyg nyv 24 '"Y Kollel Car Raffle - WIN a 2022 Honda Odyssey Ex-L selling only 888 tickets

tv') tv') pð? IPJð?ðè n"'vn nyl 718.438.2846 EMAIL 1366 Strec¾ Drooklyn NY, www.greenfieldjudaica.com [email protected] 646-585-2957 2277Fax: 718-384-4631 Email: [email protected] ìàåé úéø÷ øåáéöä ìå÷ - éñðàî - ô"áøåáéöä çåì 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300Dvar Yoim. Home. About us. Archive. Price Sheet. Dvar Yoim; Eishes Chayil; Contact us ☰ Tuesday, October 10 '23. דינסטאג פרשת בראשית. כ״ה בתשרי תשפ״ד ...For APR credit • Business Loans 929-977-9070 Ovesture, campad2022 gmail.com: resume '1 718-213-5243 .72.' 929-244-9061 8:30 7 N - - .72.' [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ ךאווטימ ק"פלא''פשת טבשד''י Jan. 27, '21 םרפסמלו רעטעוו 42° 30° טנייה 34° 20° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)שטייד( ו"יה שטיוואקסאמ יבצ ילתפנ ברה188 Keap ny½yp 134 Franklin N"+v 482 Park hayy:v 11:30 nyva Irnn+ 547 Bedford 8:00 nnnv 609 Irnna½ 29 Wilson 2F1. '"5 pnŸ' 6:45 rnnv Irnn+

Free Messaging System + N Yidcards.com Results Reliable Reasonable Cård Master 718.488.7000 [email protected] [email protected]:ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 :ליעמ-רעטעוו 32 - 18° : 27°-16° :ןגראמ íñ×í ð® a ó−×îð−¾ a ö³ìí ð® (ןייטשרעבליז) ו"יה ץטראווש שרעה םייח 'ר ב"סמוו - ו"ינ 'יעמש :ןתחה[email protected]:ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 :ליעמ-רעטעוו 46 - 33° : 49°-33° :ןגראמ íñ×í ð® a ó−×îð−¾ a ö³ìí ð® (דלעפנירג) ו"יה ןרעטש ריאמ םייח 'ר ב"סמוו - ו"ינ םהרבא :ןתחה Email: [email protected] 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 470 360 460 - 290 195 Hooper Irnno½ 53 Skillman rnnn 8:30 nnnv 92 Spencer '"5 a+v Inn 7:45 rnnv - SBA HICKORY FUNDING 718831-2575 x210 advance@hickoryfunding .com $15,000 You are eligible if you filed 2019 tax return-any amount and had a decrease in Parashat Lech-Lecha | My Jewish Learning. Submit. Some areas of this page may shift around if you resize the browser window. Be sure to check heading and document order. In this Torah portion, God makes a covenant with Abram promising to make his descendants a …

OASIS 56 Harrison Ave 718-599-3142, Text 917-789-3220 Make it a DAYCATION! Even an HOUR Can do Wonders! WALK-INS WELCOME Teitelbaum BORO PARK 910 46TH Sw BROOKLYN.קאווע שטיבל • הויפט זייט. טויש די פאנט סייז. אפט-געפרעגטע פראגעס. אייער לעצטער באזוך איז געווען אום: מיטוואך אקטאבער 04, 2023 4:20 pm. מיטוואך אקטאבער 04, 2023 4:21 pm. שלום עליכם. אשכולות. הודעות. לעצטע הודעה.

Join users worldwide searching for Jewish educational resources: Weekly Torah Portion, Jewish Holidays, Classic Jewish Texts, and Jewish Topics of InterestDevarim ("Chazon") Haftarah Companion. On the Haftarah: The Vision of Isaiah. For 37 days Moses talks: recalling, reminding, rebuking, warning, promising; about the revelation at Sinai and their journeys through the desert, about spies and wars and victories and the Land and about what it's like to serve as a leader of God's chosen people.- , *pre -T"Y Z'vnp Sv lnznnp n-nv nwrnn) $99 [email protected] nvp± 6 12115 545 Broadway Ave. Corner Middeltown Side Entrance R"gvn nogn in '2L'1nn: t"'E 732-994-2525 YESHIVA BIRKAS ELIEZER INC 284 CHESTNUT STREET LAKEWOOD, NJ 08701 (732) 994-2525 ?njvn pjp PN R orpnnn yooy-u IIN 119 '11Fax: 718-384-4631 Email: [email protected] ìàåé úéø÷ øåáéöä ìå÷ - éñðàî øåáéöä çåì- ô"á 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300 [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ גאטשרענאד ק"פלא''פשתןושחח''י Nov. 5, '20 םרפסמלו רעטעוו 67° 53° טנייה 69° 52° ןגראמ הלכה דצ a םיכודיש a ןתחה דצ)ןאמדעירפ( ו"יה רעגרעבדלאג הדוהי לאיתוקי 'ר[email protected]:ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 :ליעמ-רעטעוו 46 - 33° : 49°-33° :ןגראמ íñ×í ð® a ó−×îð−¾ a ö³ìí ð® (דלעפנירג) ו"יה ןרעטש ריאמ םייח 'ר ב"סמוו - ו"ינ םהרבא :ןתחה Y'alwn 11171711 awn nwu 'N IIN PERSONAL UP 911A14.6611 qnnun 276 Marcy Ave.. nngyn 139 Lynch St. nngyn Il:ðo 9:00 718.215.1399 84 Ross St • nngyn Mendy Worch - Teshuva. 2,092 1. 10. Download free new Singles - Videos & Events, as they get released.

SATMAR MATZO BAKERY 427 Broadway Brooklyn NY 11211 718.388.4008 n*lm nymn 'myn nag TN ,ntJ9 '11 TIN -pn N rngn 94 WALTON .11Y IIN "BY"" WII pn pyp lyn 119

.NTER PM MAC'CIANS AND E TOPPING NEW YORK recoveryforall.nyc.gov Early Headstart is hiring full time teachers starting now 90+ credits or diploma required.

Details. 1010 Bedford Avenue and 263 Skillman Street is a beautiful 7 story building with 1 and 3 bedroom units. 3 month concession is being offered. Don't miss the amazing opportunity, apply today! …[email protected] ןגראמ ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ אראו ב''פשת תבט ה''כ Dec. 29, '21 45 43° 50 44° ןכדש הלכה דצ a םיכודיש ןתחה דצa)שטיוואקשאמ( ו"יה יקצינלאר םייח 'ר ב "סמוו - ו"ינ ןועמש :ןתחה)סלעזיימ( ו"יה ץ"כ עטנ ןתנ 'ר[email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ ךאווטימ ק"פלא''פשתתבט'ח Dec. 23, ‘20 םרפסמלו רעטעוו 43° 39° טנייה 59° 54° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)רעגרעבצרעוו ( ו "יה שטיוואקשאמ ןרהא השמ 'ר216 vtl'½x-155 43 92 45-212N2 101 565 625 193 99 203 spa 255 9't'P n+nn n+nn 187 187 800 nyv 800 nyv nil In 261 261 SHOMRIM WILLIAMSBURG '"i sspvnyn inn '"i 1"'Details. 1010 Bedford Avenue and 263 Skillman Street is a beautiful 7 story building with 1 and 3 bedroom units. 3 month concession is being offered. Don't miss the amazing opportunity, apply today! Additional fees apply for parking. To request an application by mail, send a self-addressed envelop to: 1010 Bedford Avenue & 263 Skillman Street [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ רעטעוו 45° 41° טנייה 58° 44° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)ןאמדעירפ( ו"יה גרעבנעזאר לדוי 'ר ב" סמוו - ו"ינ יבצ יכדרמ :ןתחהMendy Worch - Teshuva. 2,092 1. 10. Download free new Singles - Videos & Events, as they get released.Address: 320 Roebling St Ste 402 Brooklyn, NY, 11211-6262 United States Phone: Website: www.dvaryoim.com Employees (this site):dvaryoim.com

[email protected]:ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 :ליעמ-רעטעוו 46 - 33° : 49°-33° :ןגראמ íñ×í ð® a ó−×îð−¾ a ö³ìí ð® (דלעפנירג) ו"יה ןרעטש ריאמ םייח 'ר ב"סמוו - ו"ינ םהרבא :ןתחה 5:01 6:13 8:58 9:34 10:17 10:41 12:55 1:36 5:33 7:38 nnva par par mvp ny'pv Apr. 18 X" '19 V"Ytvn 718-384-4190 Fax: 718-384-4631 Email: [email protected] r N 12 748234.3330 TN re '-r pn TIN .N-np ynnN rum TN 718-866-4111 71S-7S2-2207 oo CALL Viewpoint orArt N Viewpoint academy OFFICE PROFESSIONALInstagram:https://instagram. wiring diagram winch solenoiddoes crumbl cash expirewhat is network buffering valoranti'm inside your walls meme [email protected] ליעמיא סיואוו (646) 961-3535 ליעמ רעטעוו 42° 25° טנייה 38° 31° ןגראמ הלכ ה דצ a םיכודיש a ןתח ה דצ)םיובנעטסעק( ו"יה קראטש השמ קודצ ג"הרה ב"ס מוו - ו "ינ לדנעמ :ןתחה what do fytb meanwww.fightingkids.com Fax: 718-384-4631 Email: [email protected] ìàåé úéø÷ øåáéöä ìå÷ - éñðàî øåáéöä çåì - ô"á 845-662-3137 845-425-1313 718-303-4300ANSWER: In the Midrash Rabbah ( Lamentations 1:1) Rabbi Levi says, "The Jewish people did not go into exile until they had renounced the thirty-six ordinances in the Torah, for which the penalty is kareit — excision." (The word "eichah" (איכה) — "how" — which is the opening word of the book of Lamentations, has the ... naruko lemon into the winter special late hours during sale monday & wednesday pm all items must be paid in full upfront not to be combined with any other specialsSBA HICKORY FUNDING 718831-2575 x210 advance@hickoryfunding .com $15,000 You are eligible if you filed 2019 tax return-any amount and had a decrease in